TKP HEADLINE

ผ้าปักม้ง ลวดลายอารยะ…สู่ความวิจิตรศิลป์

 ผ้าปักม้ง ลวดลายอารยะ…สู่ความวิจิตรศิลป์ผ้าปักม้ง ลวดลายอารยะ…สู่ความวิจิตรศิลป “ม้ง (Hmong)” เป็นชื่อที่คนกลุ่มหนึ่งใช้เรียกตนเอง โดยมีคนม้งส่วนหนึ่งให้ความหมายกับคำดังกล่าวว่า หมายถึง “อิสระ” หรือ “อิสระชน” เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำเหลือง แถบมณฑลยูนนาน กวางสี กวางเจาในประเทศจีน เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่สงบทางการเมืองและต้องการหาพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกสำหรับการดำรงชีพ จึงย้ายถิ่นฐาน โดยปัจจุบันมีชาวม้งอาศัยอยู่ในประเทศจีน ไทย เวียดนาม ลาว และสหรัฐอเมริกา โดยชุมชนชาวม้งที่ใหญ่ที่สุด อ่านต่อที่นี่

โคก หนอง นา พช.” ของแปลง นางอุษาพร ทองพันธ์

  โคก หนอง นา พช.” ของแปลง นางอุษาพร ทองพันธ์ “


 โคก หนอง นา พช.” ของแปลง นางอุษาพร ทองพันธ์ พื้นที่จำนวน 3 ไร่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านแม่สวด ตำบล แม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจากการที่กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. ในการน้อมนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานและพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพสกนิกรของพระองค์สืบไป จึงถือเป็นเรื่องสำคัญในการ

ประเพณีเขาวงกต

 ประเพณีเขาวงกตตามตำนานที่เล่าขานสืบมาของชาวไทยใหญ่กล่าวว่า เมื่อครั้งพระโคตมพุทธเจ้ากำเนิดชาติเป็นพระเวสสันดร พระราชโอรสของพระเจ้าสัญชัย ผู้ครองนครเชตุดร มีช้างเผือกมงคล 1 เชือก ในสมัยนั้นนครกลิงคราชประสบอาเพศ ฟ้าแล้งฝนไม่ตกตามฤดูกาลพลเมืองอดยาก ยากไร้ เจ้าผู้ครองนครกลิงคราชโปรดให้พราหมณ์ไปขอช้างมงคลจากเมืองเชตุดร โดยมีพระประสงค์เพื่อให้ อ่านต่อคลิก

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาน้อย

 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาน้อย      
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาน้อย เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน ที่มีศักยภาพด้านข้อมูล สารนิเทศที่หลากหลาย ทันสมัย พร้อมกับเทคโนโลยีที่เสริมสร้างเครือข่าย ขยายสังคมการเรียนรู้ให้กว้างไกล ประทับใจการบริการ ทั้งยังมุ่งหวังส่งเสริมปลูกฝังให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย มีนิสัยรักการอ่าน มีจิตสำนึกในการที่จะใช้ อ่านต่อที่นี่การปลูกข้าวนาดำ

 การปลูกข้าวไร่แบบกะเหรี่ยง
ชาวกะเหรี่ยงส่วนมากปลูกข้าวที่เป็นระบบการทำไร่หมุนเวียนเป็นหลัก โดยเรียกว่า ( ฆึก ) ชาวกะเหรี่ยงถือว่าข้าวเป็นพืชที่สำคัญเพราะการดำรงชีวิตประจำวันต้องอาศัยข้าวในการบริโภค อ่านต่อที่นี่

“ปอยก๋องหลัว”

 “ปอยก๋องหลัว”ตานก๋องหลัว (ทานหลัวหิงไฟ) คือการนำเอาฟืนมาเผา เพื่อให้พระพุทธเจ้าได้ผิงไฟ จัดขึ้นในฤดูหนาว ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 (อยู่ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์) ซึ่งจะเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น ชาวไทยใหญ่มีความเชื่อว่า พระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปในวิหารก็รู้สึกถึงความหนาวเย็นเช่นเดียวกับ อ่านต่อที่นี่

“นายณรงค์ฤทธิ์ ขาวผ่อง” (ไก่อู)

 

“นายณรงค์ฤทธิ์  ขาวผ่อง” (ไก่อู)เมื่อปีพุทธศักราช 2545 นายณรงค์ฤทธิ์ ขาวผ่อง เดินทางมาอยู่ที่อำเภอปายเพื่อประกอบอาชีพ โดยอาชีพเดิมคือรับจ้างนำเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวในอำเภอปาย ต่อมาได้เปิดร้านขายของที่ระลึกที่ถนนคนเดินปาย โดยเป็นร้านของครอบครัว (เช่าพื้นที่บุคคลเปิดร้านบนถนนเทศบาล เปิดเฉพาะตอนเย็น) ซึ่งสินค้าที่นำมาขายส่วนใหญ่จะเป็น อ่านเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand