TKP HEADLINE

พระธาตุ 4 จอม

 แม่สะเรียง เป็นชื่ออำเภอหนึ่งใน 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากอำเภอเมือง อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ การคมนาคมสะดวก ในอดีตเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของอาณาจักรล้านนา ชื่อว่า “เมืองยวม” และมีบุคคลสำคัญหลายคนเข้าไปมีบทบาทในอาณาจักรล้านนาจนได้เป็นมหาราช ทำให้พระพุทธศาสนาในเมืองยวม มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก  อ่านเพิ่มเติม

เกษตรกรต้นแบบ โดย นายพัด เด่นดอกไม้

 นายพัด เด่นดอกไม้

นายพัด เด่นดอกไม้ เป็นเกษตรกรต้นแบบ ที่มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและเอื้อเฟื้อสถานที่ ของตนเอง ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอแม่สะเรียง และเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้บริการแก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง และพื้นที่ใกล้เคียง ที่สนใจได้มาศึกษาหาความรู้ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9ในเรื่องการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงและตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ อ่านเพิ่มเติม

บ้านหนังสือชุมชนบ้านนจอมแจ้ง

 
        ที่ตั้งของบ้านหนังสือชุมชน เดิมเป็นศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านจอมแจ้ง หมู่ที่ 1 ได้รับการอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้านใช้สถานที่แห่งนี้ จัดตั้งเป็นกลุ่มนวดแผนโบราณ หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันติดปาก ว่า บ้านนวดแผนโบราณ นั้น มีลักษณะเป็นศาลาไม้ชั้นเดียว ไม้ปูพื้น หลังคามุงกระเบื้อง เปิดโล่งเพื่อให้มีแสงสว่างที่เพียงพอและลมพัดผ่านตลอด ในตัวศาลาด้านในมีการทำผนังกระจกใสกั้นระหว่างห้องแอร์และห้องพัดลม  อ่านเพิ่มเติม

เสาหิน

 

พื้นที่ของอำเภอแม่สะเรียง มีตำบลหนึ่งที่ติดกับชายแดนประเทศเมียนมา คือตำบลเสาหิน เหตุที่ได้ชื่อว่าตำบล ”เสาหิน” เพราะ พื้นที่บริเวณใกล้หมู่บ้าน ได้เกิดเสาหินขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่ง”เสาหิน”เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดจากดินบนภูเขาสูงถูกกัดเซาะของลมและฝนอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้ดินทรุดตัวลง จึงทำให้เกิดเป็นดินผสมหินตั้งเป็นแท่ง สูงประมาณ 2-3 เมตร ตั้งอยู่เป็นหลักเขตกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย กับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตำบลเสาหิน ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง  อ่านเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติสาละวิน

 
อุทยานแห่งชาติสาละวิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและภาครัฐ สถานที่ตั้งอุทยานแห่งชาติสาละวิน ตู้ ปณ.8 ปท.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 พื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอสบเมย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับกับที่ราบริมฝั่งน้ำซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง และมีสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ธรรมชาติ ทิวทัศน์และลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น แม่น้ำสาละวิน มีเนื้อที่ประมาณ 450,950 ไร่ หรือ 721.52 ตารางกิโลเมตร พื้นที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน แนวเขาวางตัวในทิศเหนือ-ใต้ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาถนนธงชัย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 200-1,027 เมตร ซึ่งยอดเขาที่สูงที่สุดอยู่ทางทิศเหนือของพื้นที่   อ่านเพิ่มเติม

ชาดาวอินคา

 


ชาดาวอินคา ทำมาจากต้นถั่วดาวอินคา เรียกได้อีก Sacha Inchi (ซาชา อิชิ) เมล็ดสด เหมือนรูปดาว แต่ถิ่นกำเนิดของพืชชนิดนี้มาจากป่าอะเมซอนในประเทศเปรูต้นถั่วดาวอินคาเติบโตในสภาพอากาศอุ่น (10 ํ C Min - 36 ํ C max) จะเจริญเติบโตในระดับความสูงตั้งแต่100 เมตร ถึง 2,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล ช่วงชีวิต มีอายุถึง 10-50 ปีและเชื่อกันว่าพืชชนิดนี้มีผู้คนค้นพบความมหัศจรรย์ในทางอายุวัฒนะมากกว่า 3,000ปี อ่านเพิ่มเติม

วัดทุ่งแล้ง

            วัดทุ่งแล้ง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม เดิมตั้งอยู่บ้านลุ่ม ของหมูบ้านทุ่งแล้ง บริเวณที่ตั้งของโรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง ปัจจุบัน ประมาณ 200 กว่าปีที่ผ่านมาฝนตกหนักน้ำยวมหลากท่วมไหลเปลี่ยนทิศทาง พัดพาเอาบ้านเรือน วัดทุ่งแล้งเดิม ไร่นา เสียหาย ทำให้พระพุทธรูปเก่าแก่สำคัญสององค์พร้อมกุฏิ และเสนาสนะต่างๆไหลไปกับกระแสน้ำยวม การเกิดอุทกภัยคั่งนี้ทำให้ชาวบ้านบางกลุ่ม ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ราบเชิงเขาด้านทิศตะวันตก (ได้แก่บ้านบน - บ้านดอน) แต่ที่มีชาวบ้านบางส่วนยังคงปักหลักอยู่ที่บ้านลุ่มเดิม นายปัญญา บุตรของนายปวง ผู้นำหมู่บ้านเดิมได้รับแต่งตั้งจากเจ้าเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นขุนไพจิตร เป็นผู้นำในหมู่บ้านชี้งเป็นต้นตระกุลปวงคำคง ได้เป็นผู้นำชาวบ้านช่วยกันแผ้วถางที่ดินบนหนองบัวที่พระพุทะรูป 2 องค์ ไปติดค้างอยู่ คือบริเวณที่ตั้งวัดทุ่งแล้งปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งวัดทุ่งแล้ง ตั้งอยู่เลขที่ 179 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อ่านเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand